يكشنبه, 03 مهر 1401
You are here:

انتخاب قالب

اطلاعات سایت

اعضا : 5060
محتوا : 302
بازدیدهای محتوا : 1070640

اوقات شرعیجستجو

Loading
شاخص های بهائیت  نامه الکترونیک
1 - فرقه بهائيت توسط رهبراني که قدرت استيلاي خود را دارند تاسيس و هدايت مي شود
2 - ساختار تشکيلاتي در بهائيت به صورت برعکس انگليس است ، فرقه در ساختار تشکيلاتي بسيار خودکامه و تماميت خواه است .رهبران فرقه فقط به تبعيت محض افراد از ابعاد مختلف مي انديشند لم و بم يا چون و چرا در بهائيت وجود ندارد . 
3 - رهبران فرقه بهائيت بي صبرانه در پي جذب فريبکارانه شما هستند .
4 - در فرقه به دليل بهره گيري سران از تکنيک ترس و ارعاب اعضاء مرتب از رهبري مي ترسند .
5 - فرقه براي عضو گيري و شکار انسانها از تکنيک فريب استفاده مي کند . فرقه به مردم حقه مي زند تا آنها را جذب کند و فريب مي دهد تا آنها را نگه دارد اگر مردم عملکرد و اعتقادات واقعي فرقه را از قبل بدانند به آنها نخواهند پيوست پس يک فرقه نياز دارد واقعيت را تا زماني که فکر ميکند شما آماده قبول آن هستيد مخفي نگه دارد .
6 - فرقه داراي روابط عمومي آراسته و ظاهر الصلاحي است که ماهيت واقعي گروه را مخفي مي کند. تمامي آحاد بهائي داراي دو چهره هستند و قطعاً چهره آنها در مواجهه با غير بهائيان واقعي نيست بلکه صوري و ساختگي مي باشد. چرا که در پشت اين چهره ، چهره ديگري در مقابل تشکيلات مربوطه دارند که در آن کليه برداشت خود از شخصيت شما را دقيقاً گزارش مي کنند که شما از آن بي خبريد .
7 - در فرقه بهائيت جلسات پر جلوه نمايش داده مي شود و به جاي پاسخ به پرسش افراد آنها تشويق مي شوند تا در جلسات حاضر شوند.
8 - در فرقه بهائيت با استفاده از تکنيک ويژه سازي به وابستگان تلقين مي شود که تنها در فرقه خوشبخت مي شوند و هيچ سازمان ديگري قدرت اين را ندارد که شما را خوشبخت کند فرقه خود را نوآور و منحصر به فرد مي داند رهبران آن ادعا مي کنند سنت شکني کرده و چيز بديع و نوئي را رائه داده اند که تنها راه رسيدن به سعادت است .
9 - در در فرقه بهائيت براي جذب نيرو از تکنيک بازسازي فکري استفاده ميشود ابتدا در ذهن فرد مقابل نسبت به اعتقادات قبلي اش نقطه تنفر ايجاد ميکنند و با استفاده از روش مجاب سازي تفکرات و اعتقادات فرقه اي را جايگزين مي کنند
10 - فرقه بهائيت خواهان گسترش مانور روي زندگي شما است طوري که ارتباط شما با فرقه به حداکثر و ارتباط با افراد خارج از فرقه را قطع و يا به حداقل برساند .
11 - در فرقه بهائيت زمان و وقت وابستگان به منظور ايجاد سرگرميها و مشغوليتهاي ذهني از طريق ابلاغ ماموريتهاي بي پايان کنترل مي شود در فرقه اعضاء با برنامه هاي تشکيلاتي مشغول مي شوند تا به دليل اين همه مشغوليت و خستگي فرصت پرداختن به مسائل ديگر را نداشته باشند . در بهائيت براي افراد از زماني که شروع به تکلم مي کنند تا زماني که بميرند برنامه تعريف مي شود و اين ماموريتها انتها ندارد به عبارت عاميانه تر فرد وابسته به بهائيت هميشه دنبال نخود سياه است .
12 - در فرقه بهائيت از تکنيک بمباران عشق استفاده ميکنند چرا که به اين موضوع مهم واقفند که اگر بتوانند روابط عمومي شما را کنترل کنند ميتوانند خود شما را هم کنترل کنند . زماني که شما براي اولين بار وارد فرقه مي شويد آنها بمباران عشق را روي شما پياده ميکنند . دوستان مورد نظر خود را برايتان انتخاب ميکنند. در فرقه کوشش مي شود تمام روابط موازي شما با ديگران قطع و يا به حداقل برسد زيرا فرقه از اينکه ديگران روي شما نفوذ داشته باشند واهمه دارد.
13 - در فرقه بهائيت زمان و وقت وابستگان به منظور ايجاد سرگرميها ، مشغوليتهاي ذهني از طريق ابلاغ مأموريتهاي بي پايان کنترل مي شود در فرقه اعضاء به حدي با برنامه هاي تشکيلاتي مشغول ميشوند تا به دليل اين همه مشغوليت و خستگي فرصت پرداختن به مسائل ديگر را نداشته باشند . در بهائيت براي افراد از زماني که شروع به تکلم ميکنند تا زماني که بميرند برنامه تعريف مي شود و اين مأموريتها انتها ندارد به عبارت عاميانه تر فرد وابسته در بهائيت هميشه دنبال نخود سياه است.
14 - در فرقه بهائيت از تکنيک فشار بي وقفه استفاده مي شود . در فرقه به افراد دستور داده مي شود چه بپوشند ، چه بخورند ، چگونه رفتار کنند و چگونه به پرسشها پاسخ دهند . در فرقه بهائيت براي درخواست اعضاء براي پذيرش دگرگوني اساسي يا تغيير روش زندگي ميل فزاينده اي وجود دارد .
15 - در فرقه بهائيت از تنکيک ايزوله کردن براي ترک خانواده ، دوستان ، شغل و ... براي رسيدن به هدف فرقه اي استفاده مي شود . در فرقه بهائيت از هر کس سعي مي کند عقايد و احساسات واقعي خود را کتمان کند بنا بر اين اعضاي فرقه طوري تعليم مي بينند که نه تنها اعضاي بيروني را فريب دهند بلکه ديگر اعضاي دروني را هم اغفال مي کنند .
16 - در فرقه بهائيت افرادي که تحت تاثير تبليغ به تازگي بهجمع آنها ÷يوسته اند نسبت به آنچه که در جريان است ناآگاه نگه داشته مي شوند ، فرد اغفال شده کاملاً نسبت به استحاله گام به گام و فعاليتهاي هماهنگ رواني ، اجتماعي و... به منظور تغيير ، کاملا نا آگاه مي ماند ( ايجاد فضاي لازم براي بازسازي فکري )
17 - کنترل اطلاعات وابستگان فرقه : در فرقه بهائيت هر گونه اطلاعات خارج از فرقه به ويژه اگر در جهت در جهت مخالف باشد شيطاني تلقي مي شود به اعضاء گفته مي شود مطالب مخالف فرقه را نخوانند اگر اين اطلاعات در نزد کسي يافته شود او از فرقه رانده مي شود . فرقه به اعضاء آموزش مي دهد تا هر نوع اطلاعات انتقادي را فوراً نابود کنند حتي تصور اينکه اين اطلاعات درست باشد را به مخيله اش راه ندهند 
18 - کنترل محيط اجتماعي و فيزيکي : در فرقه بهائيت محيط اجتماعي و هرگونه رفتار فيزيکي وابستگان از سوي تشکيلات مربوطه به شدت کنترل مي شود وابستگان تعليم ديده اند چگونه محيط اجتماعي و رفتار فيزيکي ديگر اعضاء را تحت نظر گرفته و گزارشات کاملاً محرمانه به سران تشکيلات ارائه نمايند.
19 - بنا نهادن سيستم بسته و ساختار خود کامه که هيچ واکنشي را بر نمي تابد.
20 - بکار گيري سيستم پاداش و تنبيه : در فرقه بهائيت بر اساس اين تکنيک وابستگان سعي ميکنند بنده خوبي براي سران فرقه باشند تا مسير رشد تشکيلاتي و فرقه اي را براي خود فراهم نمايند.در بهائيت هيچ کس جرأت اعلام نظر را ندارد حتي نسبت به کسب و تأمين معاش در ايام خاص فرقه اي که در صورت سر پيچي با برخورد سرسختانه سران و تشکيلات مخوف مواجه مي شود.
21 - ايجاد حس ناتواني ( سلب اراده و شعور آگاهانه ) در اعضاء و تبديل وي به انساني رباتيک و قابل کنترل از راه دور : هر وابسته به فرقه سياسي بهائيت بر اساس تعاليم فرقه اي که از دوران شروع سخنگويي تا زمان فوتش شروع و ادامه مي يابد نمي تواند تصميم شخصي و خارج از چارچوب تعاليم فرقه اي اتخاذ کند چون اراده آن را از دست داده است همچنين بر اساس همين تعاليم فرقه وي تنها در مسيري قادر به حرکت است که آموزش آنرا ديده است درست مثل آدمهاي ماشيني که نرم افزار حرکت وي را تعريف کرده باشند . چرا که هر چه حس ناتواني در وابستگان افزايش يابد قدرت قضاوت و درک و تلقي درست آنها ازجهان و محيط پيراموني تخريب مي شود . در فرقه سوالات وابستگان به شدت سرکوب مي گردد تا اعتماد بنفس دروني آنها فرسوده شود.
22 - در فرقه بهائيت مرزهاي غير قابل عبور ترسيم مي شود تا وابستگان به طرق مختلف کنترل گردند به افرادي که قصد گذر از اين مرز را دارند با عناوين مختلف حمله ميکنند . بر همين اساس است که خانم رئوفي بهائي مسلمان شده و فعال در عرصه افشاگري بر عليه فرقه ناجوانمردانه و بدون مراعات حدود اخلاقي از سوي فرقه مورد حمله قرار گرفته است .
23 - ترويج تفکر عدم اعتماد به خارج از فرقه در بين وابستگان : در فرقه بهائيت تمامي وابستگان در کارگاههاي آموزشي در خصوص اين بند آموزش لازم را ديده اند بر اين اساس يک وابسته فرقه بهائيت در ارتباط با افراد غير فرقه اي مي داند چه بگويد چگونه رفتار کند و چگونه گزارش نمايد.
24 - در بهائيت افرادي که تازه جذب مي شوند در ابتدا نمي دانند به کجا مي روند يعني از طرح و هدف غائي و نهائي شکارچيان خود کاملا غافل هستند قبل از اينکه بدانند چه اتفاقي افتاده است خود را در تور فرقه گرفتار يافته و به آرامي از گذشته و خانواده جدا شده و تماما به فرقه وابسته شده اند .
25 - در فرقه بهائيت از مکانيسم کنترل ذهني براي مهخار افراد استفاده مي شود در اين فرقه به وابستگان تعليم داده مي شود که ترک فرقه مساوي ترک خدا است .
26 - در فرقه سيستم ارزش گذاري ارتباط مستقيم با فعاليت فرد به تشکيلات و سران را دارد . اگر فرد و خانواده در جهت منافع فرقه گام بردارد ارزشمند است در غير اينصورت دستگاه ارزشگذاري او را به ضد ارزش تبديل مي کند .
27 - در فرقه بهائيت نهاد خانواده در صورتي ارزشمند است که در جهت منافع فرقه اي باشد در غير اينصورت به راحتي منهدم مي شود
28 - ساختار گزارش دهي در فرقه بهائيت : در فرقه بهائيت هر کس ترغيب مي شود تا مراقب محيط خود باشد تا هر آنچه را که مي بيند به راس فرقه گزارش نمايد . بر همين اساس است که هر بهائي يک جاسوس است . همين ساختار گزارش دهي و گزارش گيري در بهائيت است که اين فرقه را دربست در اختيار کشورهاي معاند نظام جمهوري اسلامي قرار داده و از وجود آن استفاده هاي ترکيبي و چند وجهي مي کنند .
29 - در فرقه سياسي بهائيت هر عضو وابسته داراي شماره ثبت است درست مثل شماره گذاري اتومبيل تا هرگونه خلافي در پرونده کلاسه مربوطه جمع آوري شود . اين پرونده در سرنوشت فرقه اي عنصر وابسته بسيار مهم است .
30 - در فرقه بهائيت هيچکس به دليل بي اعتنائي و يا کاهلي در انجام فرائض ديني نکوهش نمي شود بلکه بخاطر کاهلي در فعاليت فرقه اي مخصوصاً تشکيلات اداري به شدت سرزنش مي شود .
31 - در فرقه بهائيت افتخار به کار و خدمات ( اعم از پرداخت وجه و .... ) تشکيلاتي است هر کسي اگر زير چتر تشکيلات فعاليت نمايد در ظل امر ا.. تلقي مي شود ولي اگر فرد غير تشکيلاتي باشد علي رغم اعتقاد به بهائيت کاملاً مطرود و مغضوب است.
32 - در فرقه بهائيت افراد داراي حداقل دو چهره هستند چهره ظاهري ( مظلوم ، عاطفي ، خوش برخورد ، منصف ، خادم ) در پشت اين چهره ، چهره باطني (کينه توز ، مغرض ، گزارشگر در راستاي اهداف فرقه اي ، حساس نسبت به آنچه که بايد در ارتباطات جمع آوري کند و ...(